Header Slogan

Conservative-Family Oriented-Egalitarian

Weekly Shabbat Bulletin

January 20, 2018 - Parshat Bo
January 13, 2018 - Parshat Va’era
January 6, 2018 -Parshat Sh’mot
 December 30, 2017 - Parshat Va-y’hi
December 23, 2017 - Parshat Va-yiggash
December 16, 2017 - Parshat Mi-Ketz
December 9, 2017 - Parshat Va-yeishev
December 2, 2017 - Parshat Va-yishlach
November 25, 2017 - Parashat Vayetse
November 18, 2017 - Parashat Toldot
November 11, 2017 - Parashat Hayei Sarah
November 4, 2017 - Parashat Vayera
October 28, 2017 - Parashat Lech Lecha
October 21, 2017 - Parshat Noah
October 14, 2017 - Parshat Beresheit
October 7, 2017 - Parshat Ki Tissa
September 30, 2017 - Yom Kippur
September 16, 2017 - Parshat Nitzavim, Va-yeilekh
September 9, 2017 - Parshat Ki Tavo
September 2, 2017 - Parshat Ki Tetzei
August 26, 2017 - Parshat Shof'tim
August 19, 2017 - Parshat R'eih
August 12, 2017 - Parshat Eikev
August 5, 2017 - Parshat Va'ethannan
July 29, 2017 - Parshat D'varim
July 22, 2017 - Mattot-Mas'ei
July 15, 2017 - Parshat Pinhas
July 8, 2017 - Parshat Balak
July 1, 2017 - Parshat Hukkat
June 24, 2017 - Parshat Korah
June 17, 2017 - Parshat Sh’lah L’kha
June 10, 2017 - Parshat B'haalotkha
June 3, 2017 - Parshat Naso
May 27, 2017 - Parshat B'midbar
May 20, 2017 - Parshat B'har, B'hukkotai
May 13, 2017 - Parshat Emor
May 6, 2017 - Parshat Aharei Mot - K'doshim
April 29, 2017 - Parshat Tazria/M'tzora
April 22, 2017 - Parshat Sh'mini
April 15, 2017 - Pesach Chol HaMloed
April 8, 2017 - Parashat Tzav
April 1, 2017 - Parashat Va-yikra
March 25, 2017 - Parashat Vayakhel-P'kudei
March 18, 2017 - Parashat Ki Tissa
March 11, 2017 - Parashat T'tzavveh
March 4, 2017 - Parashat T'rumah
February 25, 2017 - Parashat Mishpatim
February 18, 2017 - Parashat Yitro
February 11, 2017 - Parashat B'shallah
February 4, 2017 - Parashat Bo
January 28, 2017 - Parashat Va-era
January 21, 2017 - Parashat Sh'mot
January 14, 2017 - Parashat Va-y'hi
January 7, 2017 - Parashat Va-yiggash